Total Pageviews

Thursday, 3 March 2016

下南洋

这些南洋华人当年不堪忍受统治者的专制统治,决定出国,下南洋谋生。后来,依旧心系母国。尤其是抗日战争期间,3200名南洋机工回国驾车运送抗战物资,支援抗战,令人佩服。

https://www.youtube.com/watch?v=iohUBEN3TTc.
《下南洋》 第一集

https://www.youtube.com/watch?v=wz3nq-h5PAw,
《下南洋》 第二集

https://www.youtube.com/watch?v=aiPM_zahmKY,
《下南洋》 第三集

https://www.youtube.com/watch?v=a5Xiy_5Ef50,
《下南洋》 第四集

https://www.youtube.com/watch?v=5iNSpehRyV4,
《下南洋》 第五集

https://www.youtube.com/watch?v=fXYrSXFggL0,
《下南洋》 第六集

https://www.youtube.com/watch?v=hDL_R3aJ8fc,
下南洋 第七集 母国春秋

https://www.youtube.com/watch?v=B3jNnayM4Ng,
《下南洋》 第八集

https://www.youtube.com/watch?v=Q1Wi4kAZwVQ,
《下南洋》 第九集

https://www.youtube.com/watch?v=ZP7WNv2Eb0A,
《下南洋》 第十集
-----------
https://www.youtube.com/watch?v=95fyI5EvXdQ ,華人移民史 CH01
https://www.youtube.com/watch?v=RmIL_SHzkuc
https://www.youtube.com/watch?v=wLP2jcrqSuE
https://www.youtube.com/watch?v=AjoQ8wde2IQ
https://www.youtube.com/watch?v=SLeu8KsQ9z4